Katowice, ul. Brynowska 62/6, tel. + 48 510 105 250 , 510 105 260

Licencja na międzynarodowy transport drogowy

Informacje podstawowe

Licencja – decyzja administracyjna wydana przez ministra właściwego do spraw transportu lub starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy, uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym
(Dz. U. 204, poz. 2088) podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego. Kwestie posiadania licencji reguluje także Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 roku w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państwa Członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich w zakresie transportu rzeczy i Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 roku w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu pasażerskiego autokarowego i autobusowego w zakresie przewozów osób.

Wniosek o uzyskanie licencji powinien zawierać:

  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres
  • numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej
  • określenie rodzaju i zakresu
  • rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji
  • czas, na jaki licencja ma być udzielona.

Pages: 1 2 3

Karta LOTOS Biznes
Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych Katowice