Katowice, ul. Brynowska 62/6, tel. + 48 510 105 250 , 510 105 260

Statut

STATUT

Stowarzyszenia pod nazwą:

Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

I. NAZWA, CHARAKTER PRAWNY, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA

§ 1.

Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną, działającą na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. nr.20 poz.104 z późn. zmianami) i posiada osobowość prawną.

§ 2.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władze miasta Katowice.

§ 3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 4.

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej o treści: „Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych, 40-584 Katowice, ul. Dworska 12″

 

II. CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

§ 5.

1.   Celem działalności Stowarzyszenia jest:

1/   współpraca z Ministerstwem Infrastruktury w zakresie obsługi transportu drogowego: krajowego i międzynarodowego.

2/   udzielanie pomocy i informacji stowarzyszonym członkom w sprawach związanych z prowadzeniem transportu drogowego osób i ładunków.

3/   popieranie i reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec organów państwowych oraz organizacji krajowych i międzynarodowych.

4/   wykonywanie funkcji zleconych przez organy administracji państwowej.

5/   współpraca z Urzędami Celnymi, Strażą Graniczną, Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, zespołami rzeczoznawców.

6/   podejmowanie inicjatyw i współudział w kształtowaniu polityki transportowej, podstawowych i wykonawczych aktów prawnych regulujących system transportowy, zwłaszcza przepisów dotyczących krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy.

2.   Dla realizowania swych celów i zadań Stowarzyszenia w zakresie dotyczącym transportu drogowego:

1/   udziela członkom oraz zainteresowanym organom i organizacjom informacji i opinii dotyczących transportu.

2/   informuje swoich członków o obowiązujących przepisach, zwyczajach, stosowanej praktyce działania i sytuacji w transporcie drogowym.

3/   współuczestniczy w przygotowaniu przepisów dotyczących transportu drogowego występuje z wnioskami w tym zakresie.

4/   zaopatruje swych członków w krajowe i zagraniczne dokumenty związane z wykonywaniem transportu drogowego

5/   uczestniczy w postępowaniu wyjaśniającym, dotyczącym nieprawidłowego użycia dokumentów związanych z wykonywaniem przewozu.

6/   organizuje i prowadzi działalność szkoleniową przewoźników, kierowców i innych grup zawodowych.

3.   Czynności wynikające z zadań określonych w §5 wykonuje biuro Stowarzyszenia.

Pages: 1 2 3 4 5 6

Karta LOTOS Biznes
Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych Katowice